Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií
 

Představenstvo společnosti PSP Engineering a.s., IČO 60792078, se sídlem Kojetínská 3186/79, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, sp. zn. B 945 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Společnost“),

tímto v souvislosti s přeměnou akcií Společnosti na zaknihované akcie v souladu s § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup následující oznámení:

 

 1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti přijal dne 30.4.2020 následující rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie, o kterém byl sepsán notářský zápis NZ 300/2020 jménem Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, Mgr. Jakubem Stradějem, zástupcem notáře ustanoveným podle § 24 notářského řádu:

  „Všechny dosavadní akcie emitované společností PSP Engineering a.s. jako listinné cenné papíry, tj. 501 056 ks (slovy pětsetjedentisícpadesátšest kusů) listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 112,- Kč (jednostodvanáct korun českých), se mění na akcie zaknihované.     

  Lhůta k odevzdání cenného papíru emitentovi ve smyslu § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se určuje na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Jediný akcionář je povinen ve shora uvedené lhůtě odevzdat společnosti PSP Engineering a.s. všechny jí emitované akcie, a to v sídle společnosti PSP Engineering a.s. v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 18:00 hod., a sdělit číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.“
   
 2. V souvislosti s přeměnou akcií Společnosti na zaknihované akcie se počet, forma, druh a jmenovitá hodnota akcií nemění.
   
 3. Jediný akcionář Společnosti je povinen odevzdat Společnosti všechny jí emitované akcie, resp. hromadné listiny, které je nahrazují, ve lhůtě dle výše citovaného rozhodnutí jediného akcionáře, tedy ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 18:00 hod.
   
 4. Současně s odevzdáním listinných akcií Společnosti, resp. hromadných listin, které je nahrazují, je jediný akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů spravovaného prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.
   

Představenstvo společnosti PSP Engineering a.s.